Все частіше я зустрічаю питання: Що таке класи відповідальності чи категорія складності об’єкта? Спробую відповісти мовою ДБН-ів.

Відповідно до ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва», ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» та ДБН A.2.2-3:2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», які розповсюджуються на:
- будівельні об'єкти (будівлі і споруди) різного призначення.
- складові частини об'єктів, їх основи і конструкції з різних матеріалів.

КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ
Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд визначаються рівнем можливих матеріальних збитків і (або) соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації або із втратою цілісності об'єкта.

Можливі соціальні втрати від відмови повинні оцінюватися в залежності від таких факторів ризику, як:
- небезпека для здоров'я і життя людей;
- різке погіршення екологічної обстановки у прилеглій до об'єкта місцевості (наприклад, при руйнуванні сховищ токсичних рідин або газів, відмові очисних споруд каналізації тощо);
- втрата пам'яток історії і культури або інших духовних цінностей суспільства;
- припинення функціонування систем і мереж зв'язку, енергопостачання, транспорту чи інших елементів життєзабезпечення населення або безпеки суспільства;
- неможливість організувати надання допомоги потерпілим при аваріях і стихійних лихах;
- загроза обороноздатності країни.

КАТЕГОРІЯ СКЛАДНОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
Категорію складності об’єкта будівництва визначають на підставі класу наслідків (відпо¬відальності) згідно з таблицею
Можливі економічні збитки повинні оцінюватися витратами, пов'язаними як з необхідністю відновлення об'єкта, що відмовив, так і з побічними збитками (збитки від зупинки виробництва, прогаяна вигода тощо).
     Характеристики можливих наслідків відмови будівлі або споруди
   Можлива небезпека
Категорії складності об’єктів будівництва Клас наслідків (відповідальнос-ті) будівлі або споруди для здоров’я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті для здоров’я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об’єкта Обсяг можливого економічного збитку Втрата об’єктів культурної спадщини Припинення функціонування об’єктів комунікацій транспорту, зв’язку, енергетики, інших інженерних мереж
Кількість осіб Кількість осіб Кількість осіб Мінімальних зарплат Категорії об'єктів Рівень
V СС-3 понад 400 понад 1000 понад 50000 понад 150000 національного значення загально-державний
IV СС-2 300-400 500-1000 10000-50000 15000-150000 місцевого значення регіональний
III 50-300 100-500 100-10000 2000-15000 - місцевий
II СС-1 0-50 50-100 до 100 до 2000 - -
I 0 до 50 до 100 до 2000 - -
Категорія складності об’єкта будівництва визначається незалежно за кожною з наведених у колонках таблиці характеристикою можливих наслідків від відмови об’єкта.
Об’єкту будівництва присвоюють найвищу категорію складності з визначених категорій з урахуванням нижче наведених положень.
1) для об’єкта будівництва, до складу якого входить декілька окремих будинків, будівель або споруд (комплекс), категорія складності визначається окремо для кожного будинку, будівлі, споруди. У разі, якщо до складу комплексу входять будівлі та споруди IV-V категорій складності, на експертизу надається проектна документація у повному складі на весь комплекс споруд;
2) об’єкт підвищеної небезпеки, ідентифікований згідно із законодавством, відносять до V категорії складності;
3) до об’єктів культурної спадщини національного або місцевого значення відносяться бу¬дівлі або споруди, які занесені до відповідного Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Примітка 1. Будівлі або споруді присвоюється найвищий клас наслідків (відповідальності) по одній зі всіх характеристик можливого збитку від відмови.
Примітка 2. Вважається, що на об'єкті постійно є люди, якщо він заповнений не менш ніж вісім годин на добу і не менш ніж 150 днів на рік. Людьми, що періодично відвідують об'єкт, вважаються ті, що заповнюють його не більше трьох годин на добу. Можливою небезпекою для життєдіяльності людей є ймовірне порушення нормальних умов життєдіяльності більш ніж на три доби.
Примітка 3. Обсяг можливого економічного збитку визначається відповідно до Методики.
Примітка 4. Мінімальний розмір заробітної плати щорічно встановлюється Законом України.
Примітка 5. Категорії об'єктів культурної спадщини встановлюються відповідно до чинного законодавства.
Примітка 6. Рівень значення комунікацій та інших інженерних мереж установлюється відповідно до чинного законодавства.

Незалежно від класифікації за ознаками слід встановлювати клас наслідків (відповідальності) не меншим ніж:
СС3 - для об’єктів (будівель та споруд) підвищеної небезпеки, визначених згідно з законодавством;
СС2 - для висотних житлових і громадських будинків висотою від 73,5 м до 100 м;
СС3 - для висотних житлових і громадських будинків висотою понад 100 м;

Щодо категорій відповідальності конструкцій та їх елементів, то залежно від наслідків, які можуть бути викликані відмовою, розрізняють три категорії відповідальності конструкцій та їх елементів:
А - конструкції та елементи, відмова яких може призвести до повної непридатності до експлуатації будівлі (споруди) в цілому або значної її частини.
Б - конструкції та елементи, відмова яких може призвести до ускладнення нормальної експлуатації будівлі (споруди) або до відмови інших конструкцій, які не належать до категорії А.
В - конструкції, відмови яких не призводять до порушення функціонування інших конструкцій або їх елементів.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ЗА КЛАСАМИ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)

До будівель і споруд класу СС3, як правило, слід відносити:
- об'єкти нафто- і газодобувної, газопереробної, металургійної, хімічної та інших галузей промисловості, обладнані пожежо- і вибухонебезпечними ємкостями і сховищами рідкого палива, газу і газопродуктів, особливо при їх зберіганні під тиском (технологічні трубопроводи, апарати, котли, газгольдери, ізотермічні резервуари ємністю понад 10 тис. кубометрів, резервуари для зберігання нафти та нафтопродуктів ємністю 30 тис. кубометрів і більше, посудини високого тиску тощо);
- об'єкти хімічної, нафтохімічної, біотехнологічної, оборонної та інших галузей, що пов'язані з використанням, переробкою, виготовленням і зберіганням хімічно токсичних, вибухо- і пожежонебезпечних речовин і промислових вибухових матеріалів, біологічно небезпечних речовин тощо;
- об'єкти вугільної і гірничорудної промисловості, небезпечні щодо пожежі, вибуху і газу відповідно до класифікації Держнаглядохоронпраці;
- будівлі головних вентиляційних систем на копальнях і рудниках;
- об'єкти атомної енергетики (АЕС, AETC, ACT), включаючи сховища і заводи з переробки ядерного палива і радіоактивних відходів, а також інші радіаційне небезпечні об'єкти за класифікацією Держатомнагляду;
- об'єкти гідро- і теплоенергетики (ГЕС, ГРЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГАЕС) потужністю понад 1,0 млн. кВт;
- мости і тунелі на дорогах вищої категорії, або протяжністю понад 1000 м чи прогоном понад 300 м;
- стаціонарні споруди знаків навігаційної обстановки;
- шлюзи і основні портові споруди на водних шляхах 1-го і 2-го класів ДСТУ Б В.2.3-1;
- будівлі і споруди крупних залізничних вокзалів і аеровокзалів;
- магістральні трубопроводи діаметром понад 1000 мм, або з робочим тиском понад 2,5 МПа, а також ділянки магістральних трубопроводів меншого діаметра і з меншим робочим тиском у місцях переходів через водні перешкоди, залізничні та автомобільні дороги;
- гідротехнічні споруди меліоративних систем із площею зрошення і осушення понад 300 тис. га і водоймищ об'ємом понад 1 кубічний кілометр;
- крупні елеватори і зерносховища, млинарські комбінати;
- житлові, громадські або багатофункціональні будівлі заввишки понад 100 м;
- будівлі основних музеїв, державних архівів, сховищ національних історичних і культурних цінностей;
- видовищні об'єкти з масовим перебуванням людей (стадіони, театри, кінозали, цирки, виставкові приміщення тощо);
- будівлі університетів, інститутів, шкіл, дошкільних закладів тощо;
- великі лікарні та інші заклади охорони здоров'я;
- універсами та інші великі торговельні підприємства;
- об'єкти життєзабезпечення великих районів міської забудови і промислових територій;
- великі об'єкти захисно-запобіжного характеру (протиселеві, протизсувні, протилавинні споруди, захисні дамби тощо).

До будівель і споруд класу СС2, як правило, слід відносити ті, що не належать до класу СС3:
- основні об'єкти металургійної промисловості, важкого машинобудування, нафтохімії, суднобудування, оборонної промисловості (доменні і мартенівські цехи, складальні корпуси, високі димові труби тощо);
- копри, машинні відділення добувних машин;
- об'єкти гідро- і теплоенергетики потужністю менше 1,0 млн. кВт, розподільні системи основних електромереж високої напруги (включаючи опори ліній електропередачі і відкритих розподільних пристроїв);
- ємкості для нафти і нафтопродуктів;
- шляхові полотна магістральних автодоріг, злітно-посадкові смуги, мости і тунелі протяжністю менше 1000 м, канатні дороги, вокзали, аеровокзали, вертолітні станції;
- магістральні трубопроводи;
- великі готелі, гуртожитки;
- об'єкти водопроводу і каналізації (включаючи водонапірні башти, очисні споруди, водозабори) промислових підприємств і населених пунктів;
- будівлі видовищних і спортивних підприємств, підприємств торгівлі, громадського харчування, служби побуту, установи охорони здоров'я;
- будівлі і споруди центральних складів для забезпечення життєвих потреб населення, склади особливо цінного устаткування і матеріалів, військові склади;
- житлові, громадські або багатофункціональні будівлі заввишки до 100 м.

До будівель і споруд класу СС1, як правило, слід відносити:
- всі об'єкти промисловості, енергетики, транспорту і зв'язку, сільського господарства і переробки сільгосппродукції, що не віднесені до класів СС3 і СС2;
- громадські будівлі, об'єкти фізкультури та спорту, що не віднесені до класів СС3 і СС2, а також усі тимчасові об'єкти, мобільні будинки;
- об'єкти внутрішньовиробничих доріг, комунікацій і продуктопроводів;
- парники, теплиці;
- опори розподільної мережі низької напруги, освітлювальні опори.
КЛАСИ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) СС1, СС2, СС3, КАТЕГОРІЯ СКЛАДНОСТІ ОБ’ЄКТА АРХІТЕКТУРИ
Мапа сайту
На русском
З Вами з 2006 року...
Додати закладинку!
Перейти на главную
Перейти на главную
Tab MINBUD.info підтримує європейський шлях розвитку України.
Яндекс.Метрика
Сьогодні отримати
будівельну ліцензію
хотіли:
А отримати сертифікат
інженера
:
+38 (097) 757-09-15; (097) 911-91-13, minbud.info@gmail.com